โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งในไร่ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0888789

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ ตั้งแต่ อนุบาล  1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 8 2 10 1
อนุบาล 3 4 0 4 1
รวมชั้นอนุบาล 12 2 14 2
ป.1 4 0 4 1
ป.2 0 4 4 1
ป.3 6 3 9 1
ป.4 3 1 4 1
ป.5 0 1 1 1
ป.6 1 0 1 1
รวมชั้นประถมศึกษา 14 9 23 6
รวมทั้งหมด 26 11 37 8