โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งในไร่ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0888789

โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

นายสัญชัย คีรีภพ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี ห่างจากตลาดทุ่งเตาประมาณ 1,100 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482 โดยนายฉุ้ย – นางเพียร คงทรัพย์ เป็นผู้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ผู้ใหญ่ขาบ โพธิ์เพชร เป็นผู้นำชาวบ้านร่วมกันบริจาคทรัพย์ และแรงงานในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งเตา 4 (บ้านคลองขนุน) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายเสน่ห์ ชุติมันต์ เป็นครูใหญ่คนแรก

                ปี 2485 นายเวียน พัฒนพิทักษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านนา 7  (บ้านคลองขนุน)

                ปี 2487 เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่

                ปี 2502 นายเนิ่น ทองแกมแก้ว เป็นครูใหญ่ ราษฎรในหมู่บ้านทุ่งในไร่ได้สละทรัพย์และแรงงาน สร้างอาคารเรียนถาวร 3 ห้องเรียน ขนาด 9 x 27 เมตร แทนหลังแรก แต่ถูกวาตภัย อาคารหักพัก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 ราษฎรในหมู่บ้านจึงช่วยสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีกครั้ง

                ปี 2506 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด 4 ห้องเรียนเป็นอาคาร 1

                ปี 2513 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก 4 ห้องเรียน ขนาด 8.5 x 36 เมตร เป็นอาคาร 2

                ปี 2516 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

                ปี 2518 โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดโรงเรียนระดับ ป.ต้น

                ปี 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข ใต้ถุนสูง 1 หลัง เป็นอาคาร 3 โรงฝึกงาน       1 หลัง

                ปี 2522 โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดโรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ โรงเรียนขนาดกลาง และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 2 และได้รับงบประมาณก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ โรงอาหาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาชุมชนชนบท งบ ส.ส. นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน –       นายยุทธกิจ    เจนปรมกิจ) แต่พังทลาย เนื่องจากอุทกภัย ปี 2531 จึงได้งบสร้างใหม่ ปี 2533 พร้อมทั้งงบสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน

                ปี 2525 นายพิมล  คงทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้รับวุฒิบัตร โรงเรียนดีเด่นของ สปอ.บ้านนาสาร

                ปี 2530 นายมานะ  วสุลิปิกร ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้จัดสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปและบริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ บริจาคพระพุทธรูป 1 องค์

                ปี 2531 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1ข ใต้ถุนสูง 2 ห้อง เพื่อทำเป็นสำนักงานกลุ่ม กลุ่มโรงเรียนทุ่งเตา

                ปี 2539 นายสำเริง  บุญศรีนุ้ย ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ เพื่อทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยทาสีโรงเรียน อาคารประกอบทุกหลัง และได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                ปี 2544 นายสายัณ  มีเพียร ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  ป.1ข ใต้ถุนสูง จำนวน 2 ห้องเรียน และได้จัดสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์               นายสายัณ  มีเพียร ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

                ปี 2555  ได้รับงบประมาณ จาก ส.ส.  จำนวน 210,000  บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก.

                  นายสายัณ  มีเพียร ได้เกษียณอายุรการการก่อนกำหนดเมื่อ 28  กันยายน 2555

                 ป้จจุบัน นายสุวิทย์  วิเชียรวงศ์ ได้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านทุ่งในไร่  เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูผู้สอนจำนวน 4 คน พนักงานบริการ 1 คน นักเรียนจำนวน 53 คน ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงงานด้วยวิชาการ งานข้อมูลสารสนเทศ โดยการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัย พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ให้บุคลากรและผู้เรียนดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับชั้น ป.1 – ป.6 รับสัญญาณมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

       โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ จัดการศึกษามุ่งในนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลกร บริหารร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุม

พันธกิจ

 1.  จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
 4. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
 5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 6. จัดระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 7. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 8. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในเขตบริการอย่างทั่วถึง
 9. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
 10. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

เป้าหมาย

 1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ผู้เรียนมีความรูและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 3. สถานศึกกาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 4. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
 5. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเบื้อต้นได้
 6. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 7. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 8. สถานศึกษาพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศทุกงานเป็นระบบ ชัดเจน มีคุณภาพ
 9. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
 10. เด็กวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
 11. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
 12. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง